نرخ فروش شمش در دوره مورد بررسی تا محدوده ۵٠٠٠ تومان نیز پیشروی داشت و در سال ٩٨ با میانگین قیمتی ٣٨٩٧ تومان معامله شد که نسبت به....