فولاد کویر در سال گذشته ۶٨,۴۴٢ تن سبد میلگرد A٣ را با متوسط نرخ ۴٠,١٧٩ ریال و بیش از ١۵٢ هزار تن سبد میلگرد مخلوط را با میانگین قیمتی ۴۵,٣٨٢ ریال به فروش رسانده است. آنچه اهمیت دارد ارزش افزوده ای ست که برای سال جدید ...