فولاد مبارکه اصفهان در سال ٩٨ با فروش ۴,۵١٧,۶٢۴ تن انواع ورق در رینگ فلزات بورس کالا رکورد تازه ای را به ثبت رساند. این میزان فروش نسبت به سال ٩٧ رشد ٢٣ درصدی را نشان می دهد و این در حالی ست که از لحاظ ارزشی، رسیدن به سطوح ٢۵,۴٣۵ میلیاردتومانی ....