مقایسه ارزش دلاری بورس سهام تهران در اسفند ١٣٩٨ با مقاطع زمانی قبل و بعد از بحران های ارزی سال های ١٣٩١ و ١٣٩٧ وجود حباب را تأیید نمی کند. در شرکت های کوچک وجود حباب تأیید می شود و در نهایت این که بورس تهران از اسفند ١٣٩٠ لغایت اسفند ١٣٩٨ فقط حدود ٣٠ درصد بزرگتر شده است.

بورس 24 : مقایسه ارزش دلاری بورس سهام تهران در اسفند ١٣٩٨ با مقاطع زمانی قبل و بعد از بحران های ارزی سال های ١٣٩١ و ١٣٩٧ وجود حباب را تأیید نمی کند.

در شرکت های کوچک وجود حباب تأیید می شود و در نهایت این که بورس تهران از اسفند ١٣٩٠ لغایت اسفند ١٣٩٨ فقط حدود ٣٠ درصد بزرگتر شده است.