به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٩١١۶ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١٣۵٨ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧۴ درصد رشد داشته است.