مهدی قمصریان، سخنگوی سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: اولین یارانه کمک معیشتی افراد در سال جاری، ساعت...