به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فولاد هرمزگان جنوب در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۶١١١ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ۶٣٢ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است.