به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،بانک تجارت در اسفند ماه ٩٨ حدود ٢۵٣٣ میلیارد تومان از تسهیلات اعطایی خود درآمد داشته است،حال آنکه سود پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری در اسفند حدود ١٣۴۵ میلیارد تومان می باشد.تراز بانک در اسفند ماه حدود ١١٨٨ میلیارد تومان مثبت می باشد.شایان ذکر است مجموع درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٨ حدود ١٩١۶٧ میلیارد تومان می باشد و سود پرداختی بابت سپرده ها در ١٢ ماهه حدود ١۶٧٩٨ میلیارد تومان می باشد.تراز ١٢ ماهه بانک حدود ٢٣۶٩ میلیارد تومان مثبت می باشد.