به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ایران ترانسفو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ٨٧٣ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٧۵ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١٢ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٨٧ درصد رشد داشته است.