به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت باما در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۵۵ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اسفند ماه می باشد.