به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اعلام نمود تعداد فروشگاه های شرکت بر اساس گزارش حسابرسی شده شهریورماه ١٣٩٨ و متعاقبا گزارش تفسیری آن دوره تعداد ١.۶٨٩ فروشگاه گزارش شده بود. بهبود چشم گیر روند توسعه فروشگاهی در نیمه دوم سال ١٣٩٨ بخصوص در اسفند ماه، باعث گردید تا این تعداد در تاریخ انتشار اطلاعیه از مرز ٢.٠٠٠ فروشگاه عبور کند و این مهم علاوه بر تاثیر بر روند فروش و سودآوری سال ١٣٩٨ ، اطلاعات با اهمیتی در خصوص روند فروش برای سال های آتی در اختیار سرمایه گذاران می گذارد.

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اعلام نمود تعداد فروشگاه های شرکت بر اساس گزارش حسابرسی شده شهریورماه 1398 و متعاقبا گزارش تفسیری آن دوره تعداد 1.689 فروشگاه گزارش شده بود. بهبود چشم گیر روند توسعه فروشگاهی در نیمه دوم سال 1398 بخصوص در اسفند ماه، باعث گردید تا این تعداد در تاریخ انتشار اطلاعیه از مرز 2.000 فروشگاه عبور کند. با عنایت به اینکه در صنعت خرده فروشی یکی از مولفه های اصلی افزایش فروش و سود، تعداد نقاط فروش می باشد، لذا این مهم علاوه بر تاثیر بر روند فروش و سودآوری سال 1398 ، اطلاعات با اهمیتی در خصوص روند فروش برای سال های آتی در اختیار سرمایه گذاران می گذارد. شایان ذکر است که این رشد مازاد نسبت به برآوردهای قبل، بیانگر رشدی 25 درصدی در یکی از اصلی ترین محرک فروش بوده که به نوعی بیانگر افزایش ظرفیت فروش شرکت به همین میزان می باشد. 2. بر آورد اولیه شرکت این است که در سال 1399 تعداد 500 فروشگاه افتتاح گردد.