به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش اعلام نمود پیشتر در گزارشات تفسیری مدیریت و بودجه ارائه شده در سامانه کدال، تعداد فروشگاه های این شرکت در پایان سال ١.۶٠٠ فروشگاه اعلام گردیده بود، لیکن با توجه به روند توسعه افتتاح فروشگاهها این تعداد تا کنون به ٢.٠٠٠ فروشگاه رسیده است . این موضوع موجب تغییرات در وضعیت مالی و عملکرد شرکت گردیده است ، که متعاقبا در گزارشات مالی آتی منعکس و گزارش می گردد.