به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیأت مدیره بیمه کوثر افزایش سرمایه ٨٣ درصدی این شرکت از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را به تصویب رساند.