به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شیراز در ١١ ماه منتهی به بهمن سال ١٣٩٨ مجموعا حدود ٣۵٧٨ میلیارد تومان فروش داشت.