به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، چند شرکت گزارش تولید و فروش و عملکرد خود را تا پایان بهمن ماه ارائه نمودند.