به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت پتروشیمی شیراز در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨ از فروش محصولات خود حدود ٣۵٧٨ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٢۵١ میلیارد تومان آن مربوط به فروش بهمن ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶٣ درصد رشد داشته است.