به گزارس بورس٢۴،اطلاعیه در خصوص اصلاح موادی از دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران منتشر شد