به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در بهمن ماه عملکرد بهتری نسبت به دی ماه داشته و حدود ٨۴١ میلیارد تومان محصول فروخته است.مجموع فروش ١١ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨ حدود ٧٧۵٨ میلیارد تومان می باشد که با رشد چشمگیر ٧٠ درصدی نسبت به سال گذشته همراه است.فروش بهمن ماه بالاتر از میانگین ١٠ماهه منتهی به دی ٩٨ می باشد.