از نیمه دوم سال در سبد فروش پارس خودرو شاهد حضور محصول جدیدی بودیم؛ اضافه شدن ردیف تولیدات جدید در گزارشات ماهانه شرکت حاکی از انتقال خط تولید کوییک در قالب گروه کیو٢٠٠ است.

بورس 24: از نیمه دوم سال در سبد فروش پارس خودرو شاهد حضور محصول جدیدی بودیم؛ اضافه شدن ردیف تولیدات جدید در گزارشات ماهانه شرکت حاکی از انتقال خط تولید کوییک در قالب گروه کیو200 است.

همانطور که مشاهده می شود روند تولید این محصول جدید در بودجه پارس خودرو شتاب بالایی گرفته و در عملکرد کلی شاهد تولید 7012 دستگاه از این محصول و فروش 5108 دستگاه محصول هستیم.

متوسط نرخ فروش این محصول نیز بالای 59 میلیون تومان به ازای هر دستگاه بوده است.

گفتنی است این محصول نزدیک 79 درصد کل فروش ریالی بهمن ماه پارس خودرو را به خود اختصاص داده و می رود تا به عنوان محصول اصلی و وزنه تولید و فروش این شرکت قرار گیرد.

شرکت در 9 ماهه به فروش 445 میلیاردی و زیان ناخالص 127 میلیاردی دست یافته است .

حال در 2 ماهه دی و بهمن فروش 387 میلیاردی داشته و با احتساب فروش اسفند ماه فروش 3 ماهه اخر سال پارس خودرو از کل 9 ماهه پیشی خواهد گرفت. این امر سبب می شود تا شاهد کاهش شدید زیان ناخالص شرکت باشیم و حتی در صورت ثبت فروش بالا به خصوص در محصول جدید کوییک شرکت بتواند به نقطه سر به سر در سود ناخالص دست یابد.

پس این محصول جدید نقطه اتکای شرکت محسوب شده و برای امسال و سال آینده با افزایش تیراژ بیشتر تولید و فروش و رشد قیمت های فروش وضعیت عملیاتی پارس خودرو را بهبود خواهد بخشید.