به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ١١ ماهه منتهی به بهمن ١٣٩٨ حدود ٣٠٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که ۵۵ میلیارد تومان آن مربوط به بهمن ماه می باشد. گفتنی است درآمد این شرکت در مدت ١١ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٣۶ درصد رشد داشته است.