مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک صادرات، به منظور انتخاب اعضای هیات مدیره عصر امروز تشکیل جلسه داد، که...