طی روز جاری ۴ هزارتن مس کاتد در رینگ فلزی بورس کالا با قیمت ٧۴,١۴۴ تومان عرضه شد که این نرخ در مقایسه با پایه معامله قبل افزایش ٢.٧ درصد را به همراه داشت..

بورس24: طی روز جاری 4 هزارتن مس کاتد در رینگ فلزی بورس کالا با قیمت 74,144 تومان عرضه شد که این نرخ در مقایسه با پایه معامله قبل افزایش 2.7 درصد را به همراه داشت.

گفتنی ست تمام حجم عرضه شده در قیمت 74,144 تومان معامله شد.

روند قیمت-حجم کاتد مس طی سه ماهه زمستان در نمودار پیوست ملاحظه می شود. حجم معاملات این محصول در بهمن ماه با افزایش همراه و به بیش از 11 هزار تن رسید، هم چنین نرخ معاملاتی کاتد در این ماه به طور میانگین 71,025 تومان بوده است.