به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر از دریافت مجوز اتکایی قبولی از داخل به مدت یک سال خبر داد.