به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر از خرید آپارتمان واقع در اتوبان رسالت خبر داد.