مجمع شرکت هلدینگ خلیج فارس با حضور حدود ۹۵ درصد سهامداران امروز برگزار شد. این مجمع افزایش سرمایه ۵٧ درصدی شرکت از محل سود انباشته را به تصویب رساند.