حجم عرضه امروز با افزایش دو برابری نسبت به معامله قبل همراه بود و معامله ۴٠ هزارتنی شمش بلوم این فولادی با ارزش بیش از ...