در این مجمع اعلام شد، از اقداماتی که در سال مالی ۹۸ عملیاتی شد، رصد دقیق پرتفوی سرمایه گذاری، وصول مطالبات از شرکت های سرمایه پذیر و...