مدیر عامل: چشم انداز سرمایه گذاری در این شرکت روشن است مجمع شرکت لیزینگ صنعت و معدن امروز برگزار شد. در این مجمع به ازای هر سهم ٢۵ تومان سود نقدی تقسیم شد...