به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر از انتقال شش دانگ عرصه و عیان یک دستگاه ساختمان تجاری-اداری بابت تهاتر مطالبات بیمه گذار به بهای کارشناسی ۵۴۵ میلیارد ریال خبر داد.