به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شیراز در ١٠ ماه منتهی به دی سال ١٣٩٨ مجموعا حدود ٣٣٢٨ میلیارد تومان فروش داشت.