به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پتروشیمی شیراز اعلام نمود با توجه به برودت هوا و توقف فعالیت واحدهای اوره و آمونیاک منطقه دو از تاریخ ١٣٩٨.١٠.٢١در تاریخ ١٣٩٨.١١.١۵ مجددا گاز رسانی به واحد های مذکور آغاز و فرایند راه اندازی در واحدهای اوره و آمونیاک منطقه دو از سر گرفته شد.

به گزارش کدال نگر بورس 24، شرکت پتروشیمی شیراز اعلام نمود با توجه به برودت هوا و توقف فعالیت واحدهای اوره و آمونیاک منطقه دو از تاریخ 1398.10.21در تاریخ 1398.11.15 مجددا گاز رسانی به واحد های مذکور آغاز و فرایند راه اندازی در واحدهای اوره و آمونیاک منطقه دو از سر گرفته شد.لازم به ذکر است که پیش بینی تولید جهت سال 1398 بر مبنای 330 روز تولید لحاظ گردیده و معادل35 روز جهت توقفات غیر معمول و تعمیرات اساسـی در نظر گرفته شده است. لیکن با توجه به مراتب فوق شـرکت پتروشیمی شیراز می تواند تا پایان سال جاری مقادیر تولید پیش بینی شده را محقق سازد .