پتروشیمی شیراز در سال مالی ۹۸، در حوزه فروش بهتر از سال قبل بود و جهش قابل توجهی در سود داشته است.