به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت پتروشیمی شیراز در ١٠ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ٣٣٢٨ میلیارد تومان فروش داشته است .که با رشد چشمگیر ٧١ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه است.پتروشیمی شیراز در دی ماه نیز فروش عالی به ثبت رسانده و توانسته است بالاتر از میانگین ٩ماهه فروش حدود ۴٩١ میلیارد تومانی را ثبت کند.