به گزارش کدال نگر بورس٢۴،فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ١٠ ماهه منتهی به دی ١٣٩٨ حدود ۶٩١٧ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٨٠١ میلیارد تومان متعلق به فروش دی ماه می باشد.گفتنی است فروش ١٠ماهه سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال افزایش چشمگیری داشته و ٧٢درصد رشد داشته است.گفتنی است فروش دی ماه فروش قابل قبولی بوده و بالاتر از میانگین ٩ ماهه می باشد...