به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ٩ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ مبلغ ٢۴٢۵ ریال به ازای هر سهم سود محقق کرده است که ٣۶ درصد نسبت به دوره مشابه قبل رشد داشته است.درآمد های عملیاتی در این دوره نسبت به دوره مشابه قبل ٧٢ درصد رشد داشته است.سود عملیاتی نیز با رشد ٣٢ درصدی همراه بوده است.