بیش از ٩٠ درصد از سیمانی ها در یک سال گذشته بالاتر از ١٠٠درصد بازدهی داشتند رشد یک ساله ١٠ درصد از سیمانی ها بالاتر از ١٠٠٠درصد بود