به گزارش کدال نگر بورس٢۴،پالایشگاه نفت شیراز با رسیدن به سود۵٨١۶ ریالی به ازای هر سهم رشد ۴٨ درصدی سود را به همراه داشت گفتنی است، سود عملیاتی شرکت رشد ١۶ درصدی و درآمد سرمایه گذاری ها نیز رشد بسیار خوب٣٨ درصدی داشته است