به گزارش کدال نگر بورس٢۴، پتروشیمی شیراز در عملکرد ٩ ماهه با ثبت جهش ١٢۴ درصدی در سود خود همراه و به سود ١٩٠۴ ریالی رسیده است