پرونده شرکت سیمان آرتا اردبیل با فروش ١.۴٢٨.۵٢٠ میلیون ریالی بسته شد ، به گفته مدیرعامل این شرکت "ساربیل" توانسته عملکرد قابل قبولی را از خود بر جای بگذارد... عادل روحی مدیرعامل شرکت سیمان آرتا اردبیل در گفت و گو با بورس ٢۴ در خصوص عملکرد یک ساله این شرکت گفت: در سال گذشته و همچنین امسال بیشترین مسئله ای که بر شرکت های سیمانی اثر داشته ، افزایش کرایه حمل و نقل بوده است که این صنعت را بیش از سایر موارد تحت تاثیر قرار داد...