به گزارش کدال نگر بورس٢۴،حسابرس سود هرسهم دوره ۶ماهه منتهی به شهریور ١٣٩٨ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش را از ١۶١٩ ریال به ١۶٣٣ریال افزایش داد، که ٧٨ درصد نسبت به دوره مشابه قبلی رشد داشته است.اضافه شدن حدود ١٢ میلیارد تومان درآمد سرمایه گذاری ها عامل اصلی افزایش سود حسابرسی شده می باشد.