بورس ٢۴ : اخیرا شنیده هایی منتشر شده که از افزایش نرخ قریب الوقوع سیمان حکایت می کند. بر مبنای اخبار منتشر شده گفته می شود در بهمن ماه نرخ سیمان بین ٢٠ تا ٢۵ درصد افزایش خواهد یافت. در این خصوص با عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت و گو کردیم و صحت و سقم این موضوع را مورد بررسی قرار دادیم...