به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بیمه کوثر اعلام نمود یرو جلسه هیات مدیره شرکت بیمه کوثر(سهامی عام) پیشنهاد افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اجرای ماده ١۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور مجلس شورای اسلامی به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال برای اصلاح ساختار مالی با استفاده از معافیت مالیاتی حکم مقرر در تبصره ١ ماده ١۴٩ قانون مالیاتهای مستقیم در جلسه مورخ ١٣٩٨.١٠.٠٧ تصویب و دستور کار شرکت قرار داد.در این رابطه تعیین مبلغ و درصد افزایش سرمایه پس از اتمام ارزیابی داراییهای ثابت توسط هیأت کارشناسان رسمی دادگستری و تهیه گزارشات توجیهی افزایش سرمایه است که این تصمیم منوط به نتایج حاصل از ارزیابی فوق و حصول کلی شرایط مانند موافقت و تصویب مجمع عمومی فوق العاده سهامداران اخذ مجوزهای لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی و انجام تمامی اقدامات قانونی مطابق با دستور العمل های آن سازمان خواهد بود .