به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در ٩ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ۶١١٧ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که حدود ٨۴۴ میلیارد تومان آن مربوط به فروش آذر ماه می باشد. گفتنی است مبلغ فروش این شرکت در مدت ٩ ماهه سال ٩٨ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٧٢ درصد رشد داشته است. در آذر ماه نرخ فروش بیشتر محصولات نسبت به میانگین ٩ ماهه با رشد قابل توجهی همراه بود.