به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت بیمه کوثر یک باب ساختمان اداری واقع در بلوار بیهقی را به ارزش حدود ١٩ میلیارد تومان به شرکت داروسازی تسنیم واگذار کرده است.