به گزارش کدال نگر بورس٢۴،این دو شرکت از آخرین وضعیت عملکرد خود گزارش دادند.