به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،این شرکت ها مشمول اعطای فرصت شدند.