به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت گروه تولیدی مهرام در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٢۴٣ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٣٢ میلیارد تومان مربوط به آبان می باشد.