به گزارش کدال نگر بورس٢۴،شرکت بهنوش ایران در ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ۴۶٨ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ٣۶ میلیارد تومان در آبان تحقق یافته است.