به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،مجموع فروش ٨ ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ شرکت شیر و گوشت زاگرس شهر کرد حدود ٧٧ میلیارد تومان می باشد که حدود ١٠ میلیارد تومان در آبان ماه فروخته شده است.