به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال در ٨ماهه منتهی به آبان ١٣٩٨ حدود ٩١ میلیارد تومان فروش داشته است که حدود ١٠ میلیارد تومان متعلق به آبان می باشد.